Regulamin spacerów
21537
page-template-default,page,page-id-21537,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.9,woocommerce-no-js,select-theme-ver-5.1.6,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive
REGULAMIN SPACERÓW
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin Spacerów (dalej „Regulamin”) reguluje zasady uczestnictwa w edukacyjnych spacerach przyrodniczychorganizowanych w ramach cyklu Akademia Dzikiej Ochoty – Ich Miasto w sezonie 2019 (dalej „Spacery” lub gdy w liczbie pojedynczej „Spacer”).
  2. Organizatorem Spacerów jest Wild Grass sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej „Organizator”) we współpracy z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy.
  3. Celem Spacerów jest poznanie przyrody m.st. Warszawy i upowszechnienie wiedzy przyrodniczej wśród uczestników Spacerów.
  4. Program Spacerów został opracowany i jest realizowany przez doświadczonych edukatorów przyrodniczych.
  5. Informacje na temat planowanych terminów i programu Spacerów są dostępne na stronach internetowychhttps://www.facebook.com/akademiadzikiejochotyorazhttps://evenea.pl.
 1. Zasady uczestnictwa w Spacerach
  1. Uczestnikiem Spaceru, może zostać każda osoba fizyczna, której udział w Spacerze został zgłoszony w zakresie limitu dostępnych miejsc, za pośrednictwem serwisu internetowego Eveneadziałającego pod adresem elektronicznymhttps://evenea.pl(dalej „Serwis”). Osoba, które nie ukończyła 18 roku życia może wziąć udział w Spacerze wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego lub pod warunkiem doręczenia prowadzącemu Spacer zgody na udział w Spacerze wyrażonej przez jej opiekuna prawnego.Uczestnictwo osób małoletnich w Spacerze nie jest równoznaczne z podjęciem się przez Organizatora umownego nadzoru nad osobami małoletnimi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez osobę małoletnią, ani za szkodę na osobie małoletniej, chyba że odpowiedzialność taka wynika z bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
  2. Zgłoszenie udziału w Spacerze jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Osoby, które zgłaszają udział innych osób w Spacerze są zobowiązane zapoznać przyszłych uczestników z postanowieniami Regulaminu.
  3. Udział w Spacerze należy zgłosić za pośrednictwem Serwisu. Wykaz planowanych Spacerów jest dostępny po wpisaniu w okno wyszukiwarki Serwisu nazwy Akademia Dzikiej Ochoty.
  4. Szczegółowe informacje na temat planowanego terminu i miejsca zbiórki będą każdorazowo udostępniane drogą elektroniczną wszystkim, którzy zgłoszą swoją udział w Spacerze za pośrednictwem Serwisu.
  5. Liczba Uczestników każdego Spaceru jest ograniczona.Bezwzględne pierwszeństwo udziału w Spacerze przysługuje osobom, które zgłosiły udział w Spacerze za pośrednictwem Serwisu, w zakresie limitu dostępnych miejsc. Prowadzący Spacer (dalej „Prowadzący”) może odmówić udziału w Spacerze osobie, która nie zgłosiła swojego udziału za pośrednictwem Serwisu.
  6. Uczestnikiem Spaceru (dalej „Uczestnik”) jest każda osoba biorąca udział w Spacerze.
  7. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
  8. Uczestnik (lub opiekun prawny Uczestnika) oświadcza, że stan zdrowia pozwala Uczestnikowi na udział w Spacerze.
  9. Uczestnik powinien ubrać się stosownie do panujących i przewidywanych warunków pogodowych.
  1. Organizator zaleca Uczestnikom zabranie na Spacer zapasu wody pitnej w objętości stosownej do indywidualnych zapotrzebowań Uczestnika i uwzględniającej planowany wymiar czasowy Spaceru.
  2. Uczestnik Spaceru jest zobowiązany:
   1. punktualnie przybyć na miejsce zbiórki wskazane przez Organizatora
   2. potwierdzić swoją obecność u prowadzącego Spacer
   3. stosować się do Regulaminu oraz do poleceń Prowadzącego.
  3. Uczestnik (lub opiekun prawny Uczestnika) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas Spaceru.
  4. Podczas Spaceru obowiązuje zakaz:
   1. zanieczyszczania i zaśmiecania terenu
   2. spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu
   3. prowadzenia rozmów utrudniających Prowadzącemu komunikację ze wszystkimi Uczestnikami.
  5. Udział w Spacerze jest bezpłatny.
 1. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych i udostępnionych Organizatorowi za pośrednictwem Serwisu jest Wild Grass sp. z o.o. sp. k. (dalej „Administrator”).
  2. Dane zbierane są poprzez Serwis przestrzegający zasad polityki ochrony prywatności: https://evenea.pl/polityka-prywatnosci.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie danych podanych przy zgłoszeniu udziału w Spacerze, na potrzeby realizacji Spacerów (art. 6 pkt. 1b RODO) oraz w celu dopełnienia zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów (art. pkt 1f RODO).
  4. Z Administratorem można skontaktować się elektronicznie, kierując wiadomość e-mail na adres: ado@wildgrass.pllub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz inne rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas Spaceru. 
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spaceru w każdym czasie, z przyczyn na które nie ma wpływu i których nie jest w stanie usunąć mimo podjęcia wszelkich starań (warunki meteorologiczne, decyzja władz państwowych, itp.).
  3. Planowana trasa Spaceru jest tylko propozycją i może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych, decyzji władz państwowych lub innych nieprzewidzianych wcześniej okoliczności.
  4. Ostateczną decyzję odnośnie do przebiegu trasy Spaceru podejmuje Prowadzący po uprzednim ustaleniu warunków meteorologicznych i pozostałych czynników warunkujących bezpieczeństwo Uczestników.
  5. Organizator nie zapewnia Uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  6. W sprawach związanych z Regulaminem oraz udziałem w Spacerach można skontaktować się z Organizatorem elektronicznie, kierując wiadomość e-mail na adres: spacery@dzikaochota.pl.