regulamin konkursu
21616
page-template-default,page,page-id-21616,page-child,parent-pageid-21610,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.9,woocommerce-no-js,select-theme-ver-5.1.6,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

Regulamin konkursu fotograficznego „Ich Miasto”

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady konkursu fotograficznego o nazwie „Ich Miasto”, którego tematem jest przyroda w mieście (dalej „Konkurs”).

  2. Konkurs jest organizowany na terytorium m. st. Warszawy.

  3. Organizatorem Konkursu jest Wild Grass sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000420544, NIP 7010264520 (dalej „Organizator”) prowadząca w sezonie letnim 2019, we współpracy z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy, cykl spacerów przyrodniczych pt. Akademia Dzikiej Ochoty – Ich Miasto.

  4. Partnerami Konkursu są:

   1. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – jednostka budżetowa m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie;

   2. FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347504, NIP 1070015355;

   3. Wydawnictwo Czarne sp. z o.o. z siedzibą w Wołowcu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000404165, NIP 7382143907;

   4. Wydawnictwo Marginesy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416091, NIP 7010337495.

  5. Celem Konkursu jest promocja przyrody m.st. Warszawy.

  6. Konkurs jest organizowany i ogłaszany w Internecie. Regulamin oraz informacje na temat Konkursu są dostępne na stronie internetowej Konkursu, pod internetowym adresem elektronicznymichmiasto.pl/konkurs(dalej: „Strona Konkursu”).

  7. Uczestnikiem Konkursu, może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada miejsce zamieszkania w Polsce, przy czym osoby o niepełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna ustawowego.

  8. Konkurs jest adresowany do osób posiadających osobiste konto użytkownika w serwisie społecznościowym Instagram działającym pod internetowym adresem elektronicznym www.instagram.com(dalej: „Konto Instagram”) lub osobiste konto użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook działającym pod internetowym adresem elektronicznym www.facebook.com(dalej: „Konto Facebook”).

  9. Konkurs trwa od 05.07.19. do 31.08.2019 (dalej” „Czas Konkursu”).

 1. Zasady Konkursu

  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

   1. poznać i zaakceptować w całości treść Regulaminu;

   2. w Czasie Konkursu, wykonać fotografię odzwierciedlającą temat Konkursu, to jest przyrodę w mieście; fotografię należy wykonać na terenie m.st. Warszawy; rozdzielczość oryginału fotografii nie może być mniejsza niż 12 megapikseli, a długość jej dłuższego boku nie może być mniejsza niż 3 600 pikseli; fotografia musi być oryginalna, autorska i wypełniać definicję utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; autor fotografii oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie, którymi w ramach uczestnictwa w Konkursie rozporządza na rzecz Organizatora upoważniając Organizatora do nieodpłatnego wykorzystania fotografii na wszelkich polach eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem możliwej prezentacji fotografii podczas wystawy, o której mowa w p. III. 9 .

   3. opublikować fotografię, o której mowa w p. ii. powyżej na publicznie dostępnym Koncie Instagram i/lub Koncie Facebook i oznaczyć ją znacznikiem „#” (hasztagiem) o treści: „#foto_ichmiasto” oraz nazwą konta Organizatora, odpowiednio, w serwisie Instagram: „@akademiadzikiej”, a w serwisie Facebook: „@akademiadzikiejochoty”,

(dalej: „Fotografia Konkursowa”)

   1. rozpocząć lub kontynuować śledzenie konta Instagram „@akademiadzikiej” dostępnego pod adresem elektronicznymwww.instagram.com/akademiadzikiej

(dalej: „Konto Instagram Akademii”) i/lub konta Facebook „@akademiadzikiejochoty” dostępnego pod internetowym adresem elektronicznym www.facebook.com/akademiadzikiejochoty(dalej: Konto Facebook Akademii”).

  1. Z zastrzeżeniem postanowień punktu I. 7. każda osoba, która wykona czynności wskazane w p. II.1 staje się uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”).

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, niezależne bezpośrednio od Organizatora, a mające wpływ na wykonanie czynności warunkujących uczestnictwo w Konkursie.

  3. Fotografie Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych przez Uczestników Fotografii Konkursowych, bądź ich niezgodność z Regulaminem.

  5. Zgodnie z postanowieniami art. 921 kodeksu cywilnego, Organizator, zastrzega, iż nabywa prawa własności oraz wszelkie prawa autorskie do nagrodzonych Fotografii Konkursowych. W celu uniknięcia wątpliwości, nabycie praw następuje w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Jury i nagrody

  1. Organizator powoła Jury do oceny Fotografii Konkursowych (dalej: „Jury”).

  2. Fotografie Konkursowe będą oceniane ze względu na ich oryginalność i pomysłowość jak również ze względu na jakość wykonania.

  3. Spośród autorów Fotografii Konkursowych Jury dokona wyboru:

   1. Zwycięzcy Konkursu – Laureata I Nagrody;

   2. 5 (słownie: pięciu) Laureatów II Nagrody;

   3. 10 (słownie: dziesięciu) Laureatów III Nagrody;

   4. 4 (słownie: czterech) Laureatów IV Nagrody,

(dalej od i. do iii.: „Laureaci”).

  1. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury nie później niż 01.10.2019.

  2. Jury wskaże Laureatów według własnego uznania. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

  3. Lista Laureatów zawierająca nazwy Kont Instagram autorów wybranych przez Jury Fotografii Konkursowych, zostanie opublikowana na Stronie Konkursu 01.10.2019.

  4. W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody rzeczowe:

   1. dla Laureata I Nagrody – zestaw: aparat fotograficzny Fuji X-T100wraz z obiektywem Fujinon XC 15-45mm oraz książka Dwanaście srok za ogonautorstwa Stanisława Łubieńskiego (Wydawnictwo Czarne), o łącznej wartości brutto 1.984,90 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy);

   2. dla każdego Laureata II Nagrody – zestaw: aparat fotograficznyinstax mini 9wraz z podwójnym filmem instax minioraz książki Dwanaście srok za ogonautorstwa Stanisława Łubieńskiego (Wydawnictwo Czarne) iJakuckautorstwa Michała Książka (Wydawnictwo Czarne), o łącznej wartości brutto 319,80 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt groszy);

   3. dla każdego Laureata III Nagrody – książka Patyki i badyle autorstwa Urszuli Zajączkowskiej (Wydawnictwo Marginesy) o wartości brutto 37,90 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy);

   4. dla każdego Laureata IV Nagrody – książka Dwanaście srok za ogonautorstwa Stanisława Łubieńskiego (Wydawnictwo Czarne) o wartości brutto 34,90 zł (słownie: trzydzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy)

  5. Oprócz wymienionych w p. III. 7. nagród, wszyscy Laureaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w specjalnym spacerze niespodziance zorganizowanym jesienią 2019 r. przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – zaproszenia na spacer zostaną wysłane do Laureatów drogą elektroniczną nie później niż 14 dni przed planowanym spacerem.

  6. Ponadto, jesienią 2019 roku, wybrane przez Jury Fotografie Konkursowe zostaną zaprezentowane, z zastrzeżeniem postanowień p. II. 1. ii., szerokiej publiczności na ogólnodostępnej wystawie plenerowej zorganizowanej we współpracy z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy. O planowanym terminie i miejscu wystawy Laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną nie później niż 14 dni przed planowym otwarciem wystawy.

  7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

  8. Organizator informuje, iż w dniu rozpoczęcia Konkursu obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10 % wartości wygranej powstaje w przypadku gdy wartość nagrody przekracza kwotę 2.000,00 zł. Obowiązek ten nie powstaje w odniesieniu do nagród w niniejszym Konkursie.

  9. Organizator może nie dokonać wyboru wszystkich Laureatów. Nagrody, które nie zostaną przyznane Uczestnikom zgodnie z Regulaminem pozostają własnością Organizatora.

  10. Laureat traci prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora lub Partnera, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

  11. Uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

 1. Zasady przyznawania nagród

  1. Po ocenie Fotografii Konkursowych, o której mowa w p. III. 1-5 Organizator skontaktuje się z wybranymi przez Jury Laureatami za pośrednictwem wiadomości nadanych z Konta Instagram Akademii lub z Konta Facebook Akademii, odpowiednio na Konta Instagram lub Facebook Laureatów.

  2. W wiadomości, o której mowa w p. IV. 1. (dalej: „Wiadomość”), Organizator poinformuje Laureata o wskazaniu Laureata do otrzymania nagrody zgodnie z p. III. 7. (dalej: „Nagroda”). Ponadto Organizator poprosi Laureata o przesłanie w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania Wiadomości, na adres poczty elektronicznej foto@ichmiasto.pl wiadomości zawierającej:

   1. nazwę użytkownika Konta Instagram lub Konta Facebook Uczestnika, na którym jest opublikowana wybrana przez Jury Fotografia Konkursowa;

   2. z zastrzeżeniem postanowień p. II. 1. ii., wybraną przez Jury Fotografię Konkursową;

   3. informację na temat miejsca wykonania Fotografii Konkursowej;

   4. imię i nazwisko Laureata,

(dalej: „Odpowiedź”).

  1. Przesłanie do Organizatora Odpowiedzi zawierającej komplet informacji wymienionych w p. IV. 2. i-iv. w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania Wiadomości jest warunkiem przyznania Nagrody.

  2. Po otrzymaniu Odpowiedzi, Organizator poinformuje Laureata za pośrednictwem zwrotnej wiadomości elektronicznej o przyznaniu Nagrody.

  3. Nagrodzone Fotografie Konkursowe zostaną opatrzone za pośrednictwem Konta Instagram Akademii lub Konta Facebook Akademii komentarzem informującym odpowiednio społeczność Instagram lub Facebook o zwycięstwie i o Nagrodzie przyznanej w Konkursie.

  4. Data i miejsce wręczenia Nagród zostaną ogłoszone przez Organizatora na Stronie Konkursu nie później niż w dniu publikacji listy Laureatów Konkursu. W przypadku braku możliwości przybycia na ceremonię wręczenia Nagród, Nagroda zostanie wydana Laureatowi osobiście w siedzibie Organizatora po uprzednim uzgodnieniu terminu pomiędzy Laureatem i Organizatorem.

 1. Dane osobowe

  1. Udostępnienie danych osobowych przez Laureata jest dobrowolne, lecz niezbędne aby Organizator mógł przyznać i doręczyć nagrodę. Dane osobowe Laureatów będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej „RODO”) wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i ogłoszeniem wyników Konkursu, przyznaniem i wręczeniem nagród oraz ewentualnymi prawnie uzasadnionymi celami.

  2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Laureatów jest Organizator. Laureaci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w p. VI.1-2.

 1. Postanowienia końcowe

  1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

  2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie Konkursu pod internetowym adresem elektronicznym ichmiasto.pl/konkurs

  3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem poczty elektronicznej: konkurs@dzikaochota.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 5 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, które mogą naruszyć postanowienia Regulaminu.

  4. Reklamacje dotyczące sposobu organizacji i przebiegu Konkursu można zgłaszać pisemnie na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@dzikaochota.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji, zostanie przekazana w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym bądź zwrotnym listem poleconym.

  5. Organizator jestuprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili opublikowania informacji o zmianie Regulaminu.

  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.